Polityka prywatności

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w związku z wypełnieniem ankiety jest United For Models Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-685), ul. Poznańska 23/7, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000419485, dane kontaktowe United for Models numer telefonu: 48 22 403 47 54, adres email: biuro@united4models.pl.

United for Models będzie przetwarzać Twoje dane w powyższych celach przez okres współpracy, a dłużej tylko w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy.

United for Models będzie także przetwarzać Twoje dane w celach związanych z kierowaną do modeli komunikacją dotyczącą działalności United for Models, na podstawie uzasadnionego interesu United for Models, przez okres współpracy.

United for Models będzie również przetwarzać Twoje dane w następujących celach i na następujących podstawach, a także przez okresy wskazane poniżej:

  • W celu udostępnienia Twoich danych celach związanych z Twoim udziałem w projektach w charakterze modela, aktora lub prezentera, nawiązania współpracy z klientami United for Models oraz zagranicznymi agencjami aktorskimi lub modelingowymi. na podstawie Twojej zgody wyrażonej w ankiecie, do czasu jej cofnięcia;
  • W celach związanych z w celach związanych z promowaniem mojego wizerunku jak modela, aktora lub prezentera, nawiązania współpracy z klientami United for Models oraz zagranicznymi agencjami aktorskimi lub modelingowymi, na podstawie Twojej zgody, do czasu jej cofnięcia;
  • W celu udostępniania Twoich danych jej klientom, partnerom oraz zagranicznym agencjom aktorskim lub modelingowym, w celach związanych z promowaniem mojego wizerunku jako modela, aktora lub prezentera, nawiązania współpracy z klientami United for Models oraz zagranicznymi agencjami aktorskimi lub modelingowymi, na podstawie Twojej zgody wyrażonej w ankiecie, do czasu jej cofnięcia.

Udostępnienie danych United for Models jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania, zwłaszcza danych koniecznych do realizacji obowiązków ustawowych United for Models lub danych kontaktowych, United for Models nie będzie mogła przetwarzać Twoich danych, informować Cię o działalności United for Models ani podejmować innych, wymienionych wyżej działań. Twoje dane osobowe mogą być wykorzystywane przez United for Models w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Masz prawo żądania:

  • Dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania ich kopii;
  • Stworzenia kopii danych osobowych, które nam dostarczyłeś/aś i przekazania jej Tobie lub innemu wskazanemu pomiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie;
  • Sprostowania Twoich danych osobowych, gdy są nieaktualnie, niekompletne lub nieprawidłowe;
  • Usunięcia Twoich danych osobowych w sytuacjach określonych w art. 17 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (UE) 2016/679 („RODO”);
  • Ograniczenia przetwarzania w sytuacjach określonych w art. 18 RODO;
  • Wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów;
  • Wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom: klientom, agencjom reklamowym, domom produkcyjnym, zagranicznym agencjom modelingowym, a także podmiotom, które przetwarzają dane osobowe na zlecenie United for Models.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), będziemy je przekazywać tylko do państw trzecich zapewniających odpowiedni poziom ochrony danych osobowych (zgodnie ze stosowną decyzją Komisji Europejskiej) lub przy wykorzystaniu innego mechanizmu prawnego przewidzianego przez RODO. Poinformujemy Cię o zamiarze przekazania Twoich danych poza EOG.

error: Content is protected !!